The Secret Circle - Synopsis

The Secret Circle 1x22 Family // Synopsis

24. dubna 2012 v 15:01 | píše Eve
CASSIE A DIANA UVOLŇUJÍ JEJICH TEMNOU MAGII, CHARLES A DAWN ZÍSKAJÍ POKUS OBNOVIT JEJICH SÍLY, A FAYE BOJUJE O SVŮJ ŽIVOT - Kvůli Faye, Jake, Melissa a Adam bojují, aby ji zachránili. Blackwell říká Cassie a Dianě, že jediný způsob, jak zastavit lovce čarodějnic je použití jejich Balcoin krve, aby se uvolnili krystaly. Diana se zdráhá, ale Cassie ji přesvědčí, že je to jediný způsob, jak pomoci přátelům. Zatím, Dawn a Charles, tváří v tvář s novým způsobem, jak získat zpět svou moc... ale za velmi velké náklady.

CASSIE AND DIANA UNLEASH THEIR DARK MAGIC, CHARLES AND DAWN GET A SHOT AT RESTORING THEIR POWERS AND FAYE FIGHTS FOR HER LIFE - After Faye is attacked by the Witch Hunters, Jake, Melissa and Adam set out to save her. Blackwell tells Cassie and Diana that the only way to stop the Witch Hunters is to use their Balcoin blood to unleash the Crystal Skull. Diana is reluctant, but Cassie convinces her it's the only way to help their friend, but she'll need to tap into her dark magic to do it. Meanwhile, Dawn and Charles are faced with a new way to get their power back…but at a very big cost.

The Secret Circle 1x20 Traitor // Synopsis

17. dubna 2012 v 14:29 | píše ♥katie♥ a Eve
KRUH DĚLÁ MAGII ABY NAŠEL ZBÝVAJÍCÍ KRYSTALY- Když je krystal magicky ukraden z opuštěného domu, kruh rozhodne, že to byl zrádce čarodějnic, který pracuje s Ebenem (hostující hvězda Sammi Rotibi) tak Jake volá Isaacovi (hostující hvězda JR Bourne), jestli by se s ním setkal, a zeptal se jestli je ochoten změnit stranu. Cassie (Britt Robertson) je ochotná zmocnit se černé magie, aby zničila případné hrozby, které se blíží. Mezitím se Faye a Jake snaží ukrást Dawn její krystal. Adam a Melissa odhalí nový kouzelnický trik. Mezitím frustrovaná Diana žádá Charlese o pomoc.

THE CIRCLE DOES MAGIC TO FIND THE REMAINING CRYSTALS - When a crystal is magically stolen from the abandoned house, the Circle decides it was the traitor witch working with Eben (guest star Sammi Rotibi) so Jake calls for a meeting with Isaac (guest star JR Bourne) to see if they can get him to change sides. Cassie's (Britt Robertson) loose grasp on her dark magic threatens to destroy any possible alliance when their pursuit of the traitor leads them to the "Creepiest Place on Earth." Meanwhile, Faye and Jake work together to steal Dawn's crystal, Melissa and Adam pair up and uncover a new magic trick. Meanwhile, a frustrated Diana reaches out to Charles for help.

The Secret Circle 1x21 Prom // Synopsis

16. dubna 2012 v 20:25 | píše Eve
PROMOČNÍ NOC V CHANCE HARBOR - V Chance Harbor se koná Promoční noc a potom co Adam najde skrytý krystal ve škole, Blackwell (hostující hvězda Joe Lando) řekne Cassie, že může použít svojí temnou magii, aby ho našli. Cassie poslechne jeho radu, ale to jí dovede k nebezpečnému odhalení. Mezitím Faye pozve Jakea na Promoční ples navzdory skutečnosti a tomu že jí před dvěma roky nechal. Mezitím Adam, Cassie, Diana a Melissa jdou na ples s krystalem na Ebena ale ocitnou se v životně nebezpečné situaci. Mezitím, se Dawn snaží zastavit Blackwella, který vrhá smrtící kouzlo na Charlese.

PROM NIGHT IN CHANCE HARBOR - It's Prom night in Chance Harbor and after Adam uncloaks a crystal hidden in the school, Blackwell (guest star Joe Lando) tells Cassie she can use her dark magic to find it. When Cassie follows this advice, it leads her to a dangerous discovery. Meanwhile, Faye invites Jake to Prom, despite the fact that he stood her up two years earlier. Adam, Diana, Cassie and Melissa finally make it to Prom but when they lose the crystal to Eben, they end up in a life and death situation. Meanwhile, Dawn attempts to stop Blackwell, who casts a deadly spell on Charles.

The Secret Circle 1x19 Crystal // Synopsis

2. dubna 2012 v 23:19 | píše ♥katie♥
DALŠÍ BLACKWELL DÍTĚ JE ODHALENO - Chtějí se chránit před lovci čarodějnic, Jake, Cassie a Faye hledají Jakeova dědeček Royce, (hostující hvězda John de Lancie), aby našli jeho rodinný krystal a jsou seznámeni s nepříjemnou teorií o událostech před šestnácti lety. Mezitím, Diana se snaží vyrovnat její snaze o Glaser krystal s Melissou a Adamem a s jejím milostným životem s Grantem, který požaduje vědět, co skrývá. Ve stejné době se Callum pokusí znovu vložit do života Melissi. Charles a Jane se spikli a jejich pohyb je znovu proti Blackwellovi.

THE OTHER BLACKWELL CHILD IS REVEALED - To protect themselves from the witch hunters, Jake, Cassie and Faye seek out Jake's grandfather Royce, (guest star John de Lancie) to find his family's crystal and are confronted with disturbing theories about the events of sixteen years ago. Meanwhile, Diana tries to balance her pursuit of the Glaser crystal with Melissa and Adam with her romantic life with Grant, who demands to know what she's hiding. At the same time, Callum attempts to re-insert himself into Melissa's life. Charles and Jane plot their move against Blackwell.

The Secret Circle 1x18 Sacrifice // Synopsis

10. března 2012 v 13:49 | píše ♥katie♥
LOVEC ČARODĚJNIC VYSTOPUJE ČLENA KRUHU S POSELSTVÍM PRO BLACKWELLA - Jake dostane překvapivou návštěvu od staré známosti jménem Samuel (hostující hvězda Chad Rook), lovkyně čarodějnic, která má zprávu pro Blackwella, o Ebenovém (hostující hvězda Sammi Rotibi) překvapivém dalším kroku. Cassie zasahuje svými silami, aby odhalila Samuelovi zprávy a s úžasem zjistí, co se Eben snaží vzkřísit. Mezitím, Diana je frustrovaná tím, že musí udržet jejich tajemství kdo jsou a staví tak bariéru mezi ní a Grantem (hostující hvězda Tim Phillipps). Faye a Melissa se ​​dohodly, že pomohou Adamovi v loděnici a na oplátku od něj chtějí pomoct využít své kouzlo k posílení jejich milostného života.

A WITCH HUNTER TRACKS DOWN A MEMBER OF THE CIRCLE WITH A MESSAGE FOR BLACKWELL - Jake gets a surprise visit from an old acquaintance named Samuel (guest star Chad Rook), a witch hunter, who has a message for Blackwell about Eben's (guest star Sammi Rotibi) surprising next move. Cassie intervenes, forces Samuel to reveal his news and is stunned to find out what Eben is trying to resurrect. Meanwhile, Diana is frustrated that keeping the secrets of who they are is building a barrier between her and Grant (guest star Tim Phillipps). Faye and Melissa agree to help out Adam at the Boathouse and in return get him to help them use their magic to enhance their love life.

The Secret Circle 1x17 Curse // Synopsis

7. března 2012 v 12:19 | píše ♥katie♥
CASSIE NAVŠTĚVUJE JEJÍ BABIČKU A UČÍ SE NĚJAKÝM PŘEKVAPIVÝM NOVINKÁM, FAYE ZÍSKÁ STOPAŘE A CHARLES DĚLÁ JEHO DALŠÍ TAHY - Blackwell varuje Cassie a Adama, že jejich láska může být osud, ale je to také prokletí. Navrhne, že půjdou navštívit Cassiinu babičku Jane, aby zjistili, zda existuje kouzlo na jejich zvrácení. Jane varuje Cassie, že pokud někdo v kruhu zemře s prokletím tak se probudí. Mezitím, Eva (hostující hvězda Alexis Fast) začne pronásledovat Faye a Charles dělá jeho další krok proti Blackwellovi.

CASSIE VISITS HER GRANDMOTHER AND LEARNS SOME STARTLING NEWS, FAYE GETS A STALKER AND CHARLES MAKES HIS MOVE - Blackwell warns Cassie and Adam that their love may be destiny, but it's also a curse. He suggests they go visit her grandmother, Jane to find out if there is a spell to reverse it. Jane warns Cassie that someone in the Circle will die if the curse is awakened. Meanwhile, Eva (guest star Alexis Fast) starts stalking Faye and Charles makes his next move against Blackwell.

The Secret Circle 1x16 Lucky // Synopsis

26. února 2012 v 15:29 | píše ♥katie♥
CASSIE SE POSTAVÍ SVÉMU OTCI, DIANA NAJDE NOVOU LÁSKU A FAYE ZVĚTŠÍ NAPĚTÍ MEZI NÍ A LEEM - Cassie nachytá Blackwella jak se plíží kolem opuštěného domu. Potom co se svěří Adamovi, on jí řekne, že ví, že Blackwell hledal zařízení pro odvod moci z čarodějnic a jasně se vrátil ke svým starým způsobům. Faye příjde k Leemu domů aby ho pozvala na školní sbírku, ale je zaskočena, když ji Eva (hostující hvězda Alexia Fast) pozdraví ve dveřích s prohlášením, že je Leeho přítelkyně. Mezitím, Melissa podporuje Dianu, aby začala chodit s někým normálním a navede ji směrem k novému, hezkému klukovi ve městě (hostující hvězda Tim Phillipps). Dawn běží za Blackwellem do školy, ale jejich setkání není úplně takové, jaké očekávala.

CASSIE CONFRONTS HER FATHER, DIANA FINDS NEW LOVE AND FAYE TURNS UP THE HEAT WITH LEE - Cassie catches Blackwell sneaking around the abandoned house. After confiding in Adam, he tells her he knows Blackwell was looking for a device to drain witches' powers and clearly back to his old ways. Faye shows up at Lee's house to invite him to the school fundraiser, but is taken aback when Eva (guest star Alexia Fast) greets her at the door claiming to be Lee's girlfriend. Meanwhile, Melissa encourages Diana (Shelley Hennig) to date a normal guy and points her in the direction of a new, handsome guy in town (guest star Tim Phillipps). Dawn runs into Blackwell at the school but the reunion isn't quite what she expected.

The Secret Circle 1x15 Return // Synopsis

30. ledna 2012 v 16:49 | Vampire´s Girls...píše ♥katie♥
CASSIINA MINULOST SE VRACÍ ABY JÍ DĚSILA - Cassie je ohromená, když se známá, zlá postava z její minulosti objeví na jejím prahu (hostující hvězda Joe Lando, "Dr. Quinn Medicine Woman"). Nicméně, její překvapení, se rychle změní na podezření, když ji žádá, aby vrátila medailon nalezený v troskách po požáru, který zabil jejich rodiče. Cassie se vzpouzí, ale je zajata Ebenem a jeho skupinou lovců čarodějnic. Jake nabízí obchod na záchranu Cassie a když si Adam uvědomí, že jsou v maléru vyvolá Kruh. Zatím, Faye a Diana jsou znepokojeni, když Melissa začíná trávit více času s Callumem.

CASSIE'S PAST COMES BACK TO HAUNT HER - Cassie is stunned when a notoriously evil figure from her past shows up on her doorstep (guest star Joe Lando, "Dr. Quinn Medicine Woman"). However, her surprise quickly turns to suspicion when he asks her to return the medallion she found in the wreckage of the fire that killed their parents. Cassie storms off but is captured by Eben and his band of witch hunters. Jake (Chris Zylka) offers to trade himself for Cassie's freedom and when Adam realizes they're in trouble he calls the Circle. Meanwhile, Faye and Diana are concerned when Melissa starts spending more time with Callum.

The Secret Circle 1x14 Valentine // Synopsis

20. ledna 2012 v 17:50 | Vampire´s Girls...píše ♥katie♥
VALENTÝN V CHANCE HARBOR PŘINÁŠÍ PYŽAMOVÉ PÁRTY, PŘEKVAPUJÍCÍ SE DÁVÁNÍ DOHROMADY A POMSTYCHTIVÉ ČARODĚJKY - Na počest svátku, Faye a Melissa přiberou jen děvčata na anti-Valentýnskou pyžamovou párty pro sebe a ostatní čarodějky, Dianu a Cassie. Ale noc se stane divočejší, než se očekávalo když Melissa nabízí Dianě trochu lepší nálady z "Ducha Ďábla" a první osoba, která se začne potloukat kolem je Lee, který přišel na párty, aby pomohl Faye dosáhnout své vlastní síly. Mezitím je Cassie nucena se obrátit na Adama a Jakea, poté co jí začnou pronásledovat duchové nějakých pomstichtivých čarodějnic.

VALENTINE'S DAY IN CHANCE HARBOR BRINGS SLUMBER PARTIES, SURPRISE HOOKUPS AND VENGEFUL WITCHES - In honor of the holiday, Faye and Melissa throw a girls only anti-Valentine's Day slumber party for themselves and fellow witches Diana and Cassie. But the night gets wilder than expected when Melissa offers Diana some mood altering "Devil's Spirit" and the first person Diana loosens up around is Lee, who crashes the party to help Faye achieve her own power. Meanwhile, Cassie is forced to turn to Adam and Jake after she becomes haunted by the spirits of some vengeful witches.

The Secret Circle 1x13 Medallion // Synopsis

12. ledna 2012 v 22:30 | Vampire´s Girls...píše ♥katie♥
CASSIE POTŘEBUJE POMOC OD KRUHU PO DĚSIVÉM OBJEVU O LOVCÍCH ČARODĚJNIC - Cassie, požádá kruh o pomoc, když dostane děsivé varování o návratu lovců čarodějnic. Ve stejné době se její skutečné pocity k Adamovi a Jakeovi vynoří na povrch při oslavě narozenin, kterou se Ethan rozhodne uspořádat s pomocí Diany. Mezitím, Faye a Melissa posouvají svoji vnitřní sílu na novou chladnou úroveň, když vyzkoušejí trochu z Leeaho "Ducha ďábla."

CASSIE NEEDS THE CIRCLE'S HELP AFTER A TERRIFYING DISCOVERY ABOUT THE WITCH HUNTERS - Cassie enlists the Circle's help when she receives a frightening warning about the witch hunters' return. At the same time, her true feelings for Adam and Jake surface during a birthday party that Ethan decides to throw with the help of Diana. Meanwhile, Faye and Melissa take their inner power to a chilling new level when they try a little of Lee's "Devil's Spirit."
 
 

Reklama